Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid  

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van kokki’s cafe (www.kokkiscafe.nl) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website www.kokkiscafe.nl. Algemene voorwaarden van u of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Door een bestelling bij kokki’s cafe te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 kokki’s cafe is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Van kracht blijft de inhoud van overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht s schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van kokki’s cafe zijn vrijblijvend. kokki’s cafe behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat kokki’s cafe uw bestelling heeft geaccepteerd. kokki’s cafe heeft het recht om bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, ontvangt u daar binnen 10 werkdagen bericht van.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s, inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief
afhandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
3.2 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.
3.3 Voor elke bestelling bij kokki’s cafe geldt een limiet van € 2.500,– tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Levering
4.1 kokki’s cafe streeft ernaar om producten uiterlijk binnen dertig dagen na bestelling af te leveren.
4.2 De door kokki’s cafe opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.
4.3 Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren zal kokki’s cafe u daar tijdig over informeren. In dat geval heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.4 Indien u dubbele of (foutieve) betalingen heeft gedaan voor het betreffende product dan zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen, aan u worden terugbetaald.

Artikel 5 Retourzending en terugbetaling
5.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen 14 werkdagen na aflevering te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
5.2 Retourneren van een artikel is alleen mogelijk na voorafgaande mondelinge of schriftelijke kennisgeving aan Boomvriendjes??. kokki’s cafe zendt u vervolgens een e-mailbericht met een retoursformulier.
5.3 Een retourzending wordt alleen geaccepteerd indien het artikel deugdelijk is verpakt in de originele verpakking, onbeschadigd is en een retoursformulier van kokki’s cafe is bijgevoegd.
5.4 Boomvriendjes?? zal uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door u betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 5.3 gestelde voorwaarden is voldaan. Indien kokki’s cafe genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zullen wij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid
6.1 De inhoud van de website www.kokkiscafe.nl en van de overige uitingen van kokki’s cafe is met de grootst mogelijke zorg samen gesteld. kokki’s cafe kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.
6.2 kokki’s cafe verwijst op haar website met links naar websites van derden. Deze links zijn louter informatief. kokki’s cafe is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.
6.3 kokki’s cafe is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en kokki’s cafe, danwel tussen kokki’s cafe en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door kokki’s cafe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 kokki’s cafe garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 Persoonsgegevens
8.1 kokki’s cafe gebruikt uw persoonsgegevens voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. kokki’s cafe neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. kokki’s cafe zal uw persoonsgegevens nimmer doorgeven of doorverkopen aan derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Alle geschillen tussen partijen, die niet in der minne worden geschikt, worden voorgelegd aan de een bevoegde rechter.

Kwakzalver is onderdeel van Roy Boeve Sport

Kleiland 5 8271 RV IJsselmuiden??